All for Joomla All for Webmasters

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr VI/49/19 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28.03.2019 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie z dniem 01 kwietnia 2019 r, stawia się w stan likwidacji Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie.

Link do uchwały: Uchwała nr VI/49/19

Zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego (…) – Dz. U. poz. 1911 z późn. zm., Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie informuje, że sprawozdania finansowe za rok 2018, na które składają się:

  1. bilans jednostki budżetowej
  2. rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
  3. zestawienie zmian w funduszu jednostki
  4. informacja dodatkowa

są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego: http://bip.powiatwolowski.pl/

POWIAT WOŁÓW ZUD DROGI POWIATOWE M  POWIAT WOŁÓW ZUD DROGI WOJEWÓDZKIE M

 

Poniżej udostępniamy Państwu plan operacyjny zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu wołowskiego w sezonie 2018/2019.

Link: Plan operacyjny zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019